Sprawy

Nawet mała stłuczka samochodowa może przyczynić się do powstania dużych uszkodzeń w pojeździe, a nawet spowodować poważne obrażenia ciała. Osoby poszkodowane w kolizji drogowej mają jednak prawo do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego.

Odszkodowania komunikacyjne

Nawet niewielka kolizja może spowodować poważne uszkodzenie pojazdu. Uczestnicząc w wypadku drogowym, mamy jednak możliwość uzyskania odszkodowania komunikacyjnego. Zdarza się jednak, że tego rodzaju sprawy wymagają złożenia odpowiednich wyjaśnień przed Sądem. Nie w każdym przypadku bowiem, firma ubezpieczeniowa będzie chciała określić szkodę zgodnie z kosztami, które rzeczywiście zostaną poniesione przez poszkodowanego. Dlatego podczas postępowania o odszkodowanie komunikacyjne z reguły konieczne okazuje się wsparcie doświadczonego prawnika. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie dochodzi odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenia OC, a także oferuje kompleksową pomoc prawnika w zakresie wszelkich formalności i procedur, w tym materiałów dowodowych.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku jest uzyskiwane w związku z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, utraconymi dochodami oraz kosztami leczenia. Wysokość odszkodowania powinna zostać określona zgodnie z cenami obowiązującymi podczas ustalania rekompensaty pieniężnej.

Kiedy i kto może ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje osobom będącym ofiarami wypadku drogowego. O odszkodowanie komunikacyjne może ubiegać się poszkodowany kierowca, pasażerowie, a także piesi i wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego. Tego rodzaju odszkodowanie należy się również w sytuacji, gdy szkoda została spowodowana przez kierowcę holującego inny pojazd lub jadącego z przyczepką. Odszkodowanie za wypadek drogowy udzielane jest również wtedy, gdy sprawa nie została zgłoszona policji, a na zgłoszenie wypadku poszkodowany ma 3 lata.

Za szkodę, która powstała w związku z ruchem pojazdu uważa się także szkodę powstałą podczas i w związku z:

  • wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu;
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu;
  • zatrzymaniem lub postojem.

Odpowiedzialność za szkodę

Właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaka została wyrządzona osobie lub mieniu. Sprawca szkody ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności w sytuacji, gdy szkoda nastąpiła w wyniku działania siły wyższej lub też z winy poszkodowanego, bądź osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zderzenia się pojazdów, ich posiadacze mogą wzajemnie żądać od siebie naprawy szkód w oparciu o zasadę winy. Posiadacz pojazdu odpowiada także za szkodę wyrządzoną osobom, które przewozi.

Zadośćuczynienie

W przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu, od sprawcy wypadku można dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego. W odróżnieniu od odszkodowania, zadośćuczynienie wypłacane jest za straty moralne, a nie materialne. Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie bierze pod uwagę wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji, ocenia rozmiar doznanych krzywd, stopień intensywności cierpienia, odwracalność lub stopień nieodwracalności skutków urazu, szanse na znalezienie pracy w przyszłości, rodzaj zawodu, skutki psychiczne, a także postawę sprawcy. Indywidualna ocena każdego przypadku jest konieczna, aby prawidłowo oszacować wysokość zadośćuczynienia.

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowania komunikacyjne wypłacane są przez firmy ubezpieczeniowe, w których sprawca wypadku posiadał polisę OC. Jednak w przypadku braku polisy lub braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku, o odszkodowanie możemy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie komunikacyjne za uszkodzony pojazd

Osoby będące ofiarami wypadków drogowych oraz kolizji, mają prawo ubiegać się o komunikacyjne odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Przede wszystkim należy zgłosić sprawę do ubezpieczyciela sprawcy. Ubezpieczyciel może wskazać warsztat, w którym pojazd zostanie naprawiony na jego koszt. W przypadku gdy poszkodowany chce naprawić pojazd we własnym zakresie, należy skorzystać z usług rzeczoznawcy, który dokładnie oszacuje, jakie koszty zostaną poniesione. Jeżeli naprawa samochodu lub innego pojazdu wyniesie więcej niż określił to rzeczoznawca, należy przede wszystkim odwołać się od oceny rzeczoznawcy. Jeżeli taka reklamacja zostanie odrzucona, można zgłosić sprawę do Sądu.

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu

Osoba poszkodowana może także ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu. Również w tej sytuacji to rzeczoznawca ocenia o ile wartość pojazdu uległa zmniejszeniu. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie na co dzień pomaga klientom uzyskać należne odszkodowanie komunikacyjne.

Odszkodowanie związane z innymi kosztami poszkodowanego

Wypadek drogowy, który skutkuje uszkodzeniem pojazdu lub doznaniem urazów, wiąże się z licznymi konsekwencjami dla poszkodowanego. Ofiary kolizji mogą zostać na pewien czas lub na stałe wykluczone z życia zawodowego. Koszty przebranżowienia się oraz brak dochodów związany z niemożliwością kontynuowania pracy to aspekty, które muszą zostać uwzględnione przez ubezpieczyciela sprawcy. Odszkodowanie przysługuje więc w przypadku konieczności zapisania się na szkolenia i kursy, za poniesione straty finansowe czy brak dochodów. Również wówczas, gdy ofiara wypadku jechała właśnie nawiązać ważną współpracę, może ona domagać się odszkodowania ze względu na utratę potencjalnego kontrahenta.

Odszkodowanie komunikacyjne – pomoc prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie specjalizuje się w sprawach o odszkodowania komunikacyjne. Bez względu na to, czy jesteś na etapie negocjacji z firmą ubezpieczeniową, czy chcesz wkroczyć na drogę sądową. Naszym celem jest zadbanie o to, aby każdy z naszych klientów otrzymał należne odszkodowanie, związane z uszkodzeniem pojazdu lub uszczerbkiem na zdrowiu i psychice. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej porady prawnika.

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego jest nowoczesną i rozwijającą się kancelarią radcowską z siedzibą w Dzierżoniowie. Celem Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Na skróty

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Kwiatkowski
Dzierżoniów, ul. Wrocławska 22/10
tel. kom. 606 584 016
e-mail: kancelaria@bartosz-kwiatkowski.pl